KategorieWolne miejsce

Zobacz nasze aukcje na Allegro.pl

Dostawcy

Brak dostawców

Łyżka duża 1,8m

Szufla obiętościowa z wkładką 1,8m - 1600 netto

  • sze­ro­ko­ści od 1,8 m — do 2,0 m

Więcej szczegółów


1 968,00 zł brutto

30 inne produkty z tej samej kategorii:

 

Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Wyróż­nia się bar­dzo dobrą jako­ścią, funk­cjo­nal­no­ścią i nie­zwy­kłą este­tyką. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne.

Cechy, które wyróż­niają nasze produkty:

• bar­dzo sta­bilne, testo­wane w natu­ral­nych warun­kach kon­struk­cje
• wszyst­kie ele­menty natar­cia wyko­ny­wane ze stali HB 400
• este­tyczne malo­wa­nie prosz­kowe
• moco­wa­nie EURO w stan­dar­dzie
• opcjo­nal­nie dostępne inne rodzaje moco­wań